Patient- og handicapforeninger

Alzheimerforeningen – lokalforening Københavns omegn

Kontakt: Lokalformand Anne Arndal                       E-mail: anne.arndal@dadlnet.dk
Telefon: 23 25 41 75                                                Hjemmesidewww.alzheimer.dk

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Telefonrådgivningen på Demenslinien 58 50 58 50. Alle henvendelser behandles anonymt.

Aktiviteter: Lokalforeningen afholder caféaften – Café Palmehaven – den første onsdag i hver måned kl. 18:30 – 20:30, undtagen juli måned. Tilbuddet henvender sig til mennesker med demens og deres pårørende. Det foregår på Herlevgård.


Bedre Psykiatri – landsforeningen for pårørende: lokalafdelingen Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Kontakt: Johannes Fredborg                                    E-mail: jof@ofir.dk 
Telefon: 50 53 32 18                                                 Hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk

Aktiviteter: Netværks/samtalegrupper for pårørende til psykisk syge, rådgivning, bisidderfunktion, informations- og oplysningsarrangementer. Lokal samtalegruppe og netværksgruppe for pårørende til psykisk syge, pårørende til voksne med ADHD, forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. For flere oplysninger se i afsnittet ”netværks og selvhjælpsgrupper”.


Brohusklubben

Kontakt: Formand Bent Brøndu                                E-mail: brohusklubben@gmail.com
Telefon: 35 39 51 99                                                 Hjemmeside: http://deaf1866.dk/velkommen-til-brohusklubben

Aktiviteter: Aktiviteter foregår Brohusgade 17, 3. 2200 København N. Brohusklubbens hovedformål er at udføre isolationsforebyggende tilbud til ældre døve og hørehæmmede, herunder at sikre denne gruppe borgeres tilgængelighed på egne præmisser, således at de kan mødes i et tegnsporgsmiljø og i et fællesskab med gensidig kendskab til døves kultur.


Dansk Fibromyalgiforening i Gladsaxe

Kontakt: Birgit Christensen                                        E-mail: birgitchristensen1709@gmail.com
Telefon: 26 21 02 50                                                  Hjemmeside: www.fibromyalgi.dk

Aktiviteter: Faglige og sociale arrangementer for fibromyalgi patienter.


Danmarks lungeforenings lokalafdeling

Kontakt: Anette Garsdal                                             E-mail: sgo-garsdal@hotmail.com
Telefon: 20 63 86 49                                               

Aktiviteter: Aktiviteter for lungepatienter og deres pårørende, forebyggelse, rygestop, undervisning/kurser, kondition og åndedræt, socialt samvær, foredrag, lungefunktionsmåling.


Dansk Handicap Forbund i Gladsaxe, Gentofte, Lyngby og Herlev afdeling

Kontakt: Lone B. Andersen                                          E-mail: lone.b.andersen@email.dk
Telefon: 39 69 54 20/35 10 54 20 (kl. 10:00 - 18:00)   Hjemmeside: www.danskhandicapforbund.dk

Aktiviteter: Socialt samvær, socialpolitiske møder, udflugter og oplysning.


Dansk Parkinsonforening i Gladsaxe

Kontakt: Ursula Walluschek                                     E-mail:  walluschek@get2net.dk
Telefon: 39 67 60 99                                                Hjemmeside: www.parkinson.dk

Aktiviteter: Socialt samvær og erfaringsudveksling, foredrag, udflugter, varmtvands­gymnastik, cafe, teaterture, sangkor, petanque, tale– og stemmetræning, linedans, praktisk hjælp.


Danske Handicaporganisationer - Gladsaxe

Kontakt: Jenny Rodt                                                 E-mail: jennyrodt@gmail.com
Telefon: 61 41 44 77                                                 Hjemmeside: www.handicap.dk

Aktiviteter: Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer. DH Gladsaxe er lokalafdeling i kommunen. DH er repræsenteret i kommunens Handicapråd.


Diabetesforeningen

Kontakt: Martin Loesch                                            E-mail: martin_loesch@diabetes.dk
Telefon: 39 66 77 71 (aften)/72 20 80 85                 Hjemmeside: www.diabetes.dk

Aktiviteter: Information, rådgivning og foredrag. Sparring med kommunen om diabetes.


Døveforeningen af 1866

Kontakt: Formand Jane Brøndum                            E-mail: info@deaf1866.dk
Telefon: 35 39 51 99                                                Hjemmeside: www.deaf1866.dk

Adresse på aktiviteter: Brohusgade 17, 3, 2200 København N.


Foreningen danske døvblinde

Kontakt: Dorte Skipper Martinussen                         E-mail: fddb@fddb.dk
Telefon: 36 75 20 96                                                 Hjemmeside: www.fddb.dk

Kontakt lokalgruppe: Gerd Nielsen
Telefon: 32 53 65 69

Aktiviteter: Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) er en landsdækkende organisation for alle med nedsat syn og hørelse. FDDB har lokale netværk i hele landet og tilbyder hjemmebesøg til nye døvblinde og synshæmmede med rådgivning om, hvordan man kan leve livet med nedsatte sanser. FDDB holder kurser, laver arrangementer og mange andre sociale arrangementer. Lokal netværksgruppe, Efragruppen København Nord har mødested på Institut for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.


Gigtforeningen – Hovedstad Nord Kreds

Kontakt: Formand Vivi Nobel                                   E-mail: vivinobel@gmail.com
Telefon: 28 58 62 26                                               
Kontakt: Kasserer Lene Jelstrup                              E-mail: lene@jelstrup.dk
Telefon: 40 52 36 36                                                Hjemmeside: www.gigtforeningen.dk/hovedstadnord

Aktiviteter: Dækker Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal.


Hjernesagen – Gladsaxe Lokalforening

Kontakt: Formand, Kirsten Schalburg                       E-mail: kirsten.schalburg@gmail.com
Telefon: 61 50 82 29                                                 Hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Kontakt: Næstformand, Jens Barfoed                       E-mail: barfoed2880@gmail.com
Telefon: 22 46 29 16

Kontakt: Sekretær, Torben Nielsen                           E-mail: torben45nielsen@gmail.com
Telefon: 29 45 27 12

Aktiviteter: Undervisning ved afspændingspædagog, socialt samvær, fællessang og spisning. Der afholdes andre faglige møder med fagligt indhold med jævne mellemrum, se i Gladsaxe Bladet eller Hjernesagens blad.


Hjerteforeningen – lokalkomité Gladsaxe

Kontakt: Sven-Arne Røpke                                      E-mail: s.a.roepke@webspeed.dk
Telefon: 39 69 03 50/51 20 33 08                            Hjemmeside: www.hjerteforeningen.dk
                                                                                                         www.hjerteforeningen.dk/lkgladsaxe.dk 
                                                                                                         www.gladsaxe.hjerteforeningen.dk

Aktiviteter: Foredrag, nytårsmarch, blodtryksmålinger, hjertesti guidede gåture tirsdag og onsdag. Åben for alle, Hjertecafémøder; uformelt mødested, hvor borgere med kredsløbssygdomme, deres pårørende, venner og bekendte kan komme og få en snak om sygdomsforløbet, få råd og vejledning, ideer til et bedre liv. Hjertemotion, 1 times motion efterfulgt ½ times hyggeligt samvær, en gang om ugen i 32 uger. Træningen varetages af faguddannet personale. Livreddende førstehjælp, hjertestarter m.m.


Høreforeningen – Gladsaxe lokalforening

Kontakt: Formand John Agerholm                           E-mail: jagerholm@webspeed.dk
Telefon: 39 56 22 65                                                E-mail: gladsaxe@hoereforeningen.dk
                                                                                  Hjemmeside: www.hoereforeningen.dk                  

Aktiviteter: Foredrag, aktivitetsmøder og kontakt til andre relevante foreninger samt kommunale partnere.


Kræftens Bekæmpelse – Gladsaxe lokalforening

Kontakt: Peter Skou                                                 E-mail: cancerglx@hotmail.com
Telefon: 61 55 02 45                                                Hjemmeside: www.cancer.dk

Aktiviteter: Landsindsamlingen i Gladsaxe Kommune, oplysning bl.a. gennem arrangementer om sund kost, livsstil og forebyggelse m.m. Deltagelse på Gladsaxedagen samt løbende aktiviteter under foreningens formål. Mødested for kræftramte, for flere oplysninger se i afsnittet ”netværks og selvhjælpsgrupper”.


Landsforeningen Autisme - Lokalforeningen for Storkøbenhavn

Kontakt: Kredsformand Guri Spiegelhauer              E-mail: storkoebenhavn@autismeforening.dk
Telefon: 28 18 19 74 (kl.19-21)                                Hjemmeside: www.autisme-storkbh.dk, www.autismeforening.dk

Aktiviteter: Medlemsmøder, foredragsaftener, opstart af netværksgrupper og kurser.


LEV Gladsaxe

Kontakt: Peter Roepstorff                                         E-mail: roepstorff.peter@gmail.com
Telefon: 51 84 78 72                                                 Hjemmeside: www.lev.dk
                                                                                                          www.bestbuddies.dk

Aktiviteter: Individuel oplysning til forældre og pårørende til mennesker med udviklingshæmning, samt arrangementer af oplysende karakter. Deltagelse i det lokal- og kommunalpolitiske arbejde, kontakt til politikere og pårørenderåd i bo- og dagtilbud. Best buddies: venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke udviklingshæmmede.


Scleroseforeningen

Kontakt: Jeppe Bülow-Lehnsby                               E-mail: jblehnsby@gmail.com

Aktiviteter: Lokalafdelingerne i scleroseforeningen er aktive inden for tre hovedarbejdsområder: Information og events, netværk samt politik. Kontakt for yderligere information.


SIND, Gladsaxe lokalafdeling

Kontakt: Formand Svend Balle                              E-mail: svendbax@hotmail.com
Telefon: 50 45 64 02                                              Hjemmeside: www.sind-hovedstaden.dk

Aktiviteter: Miniferier, temaaftener, samtalegrupper og offentlig debat om psykisk sygdom. Samarbejde med Gladsaxe Kommune/Carlshuse i ”Frivilligindsatsen”, caféer om recovery for psykisk sårbare borgere og deres pårørende. Livshistoriefortællinger, læsegruppe med mere.


 

Find en frivillig social forening i Gladsaxe